Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Opvoedprikkels | Arnhem | januari 2019

artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opvoedprikkels en opdrachtgevers alsmede deelnemers van coaching, cursus, workshop, training, online cursus, train-de-trainer of aanschafte materialen en producten.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overige in deze voorwaarden van toepassing.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, van dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Daar waar in deze voorwaarden `opdrachtgever` staat dient, indien van toepassing, ook deelnemer(s) te worden gelezen.

5. Daar waar in deze voorwaarden `training(en)` staat dient, indien van toepassing, (online) cursus(sen) / workshop(s) / coaching / consultatie(s) of product(en), materialen en overige informatie te worden gelezen.

6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassingen op onze gratis diensten en producten, met uitzondering van artikel 4 en 7.

7. Gebruikers zijn personen die gebruik maken van Opvoedprikkels materialen en/of geschreven teksten.

8. Train-de-trainer is een live dan wel al dan niet gedeeltelijke online cursus waaraan personen kunnen deelnemen om een methode van Opvoedprikkels aangeleerd te krijgen.

9. Spelbegeleiders zijn personen die een train-de-trainer voor methode ‘Het grote interactiespel voor kinderopvang’ en/of methode ‘Rolmodelspel leidinggevenden kinderopvang’ hebben gevolgd.

10. Voor spelbegeleiders zijn er aanvullende licensie bepalingen toegevoegd. Deelnemers aan een train-de-trainer dienen naast deze Algemene Voorwaarden ook aan aanvullende bepalingen te voldoen. [klik hier voor aanvullende bepalingen voor spelbegeleiders].

11. Opvoedprikkels hanteert het volgende privacybeleid [klik hier voor het privacybeleid].

artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Opdrachtgever kan zich opgeven voor trainingen via de websites van Opvoedprikkels.

2. De overeenkomst tussen Opvoedprikkels en opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging van Opvoedprikkels aan de opdrachtgever van diens inschrijving.

3. Als een training is volgeboekt wordt de opdrachtgever desgewenst op een wachtlijst geplaatst. Komt er voor de desbetreffende training een plaats vrij, dan probeert Opvoedprikkels u zo tijdig mogelijk te informeren.

artikel 3 Offertes

1. Offertes van Opvoedprikkels zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of training waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of vol is.

2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

1 Annulering van een training door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van binnenkomst bij Opvoedprikkels geldt als aanzegtermijn van de annulering. Deze termijn wordt schriftelijk door Opvoedprikkels bevestigd aan de opdrachtgever.

2 Annulering door de opdrachtgever van een training tot vier weken voor aanvang van het eerste trainingsdag is kosteloos. Vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Indien minder dan 14 dagen voor de aanvang van de training wordt geannuleerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

3. Opdrachtgever kan, voor zover van toepassing, een andere deelnemer de plaats laten innemen van een deelnemer waarvoor de training wordt geannuleerd. Dit kan alleen geschieden tot 24 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag. Vervanging van een of meer deelnemers is definitief indien en zodra Opvoedprikkels de vervanging heeft bevestigd.

4 Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever / deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) het verschuldigde bedrag dan wel tot het recht op inhalen van een (gedeelte van de) training.

artikel 5 Annulering door Opvoedprikkels

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft Opvoedprikkels het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren.

2. In geval van overmacht is Opvoedprikkels gerechtigd de training of te leveren producten te annuleren. Zie voor meer informatie artikel 6.

3. Indien Opvoedprikkels tot opschorting of annulering overgaat, is Opvoedprikkels op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

artikel 6 Overmacht

1. Opvoedprikkels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Algemene voorwaarden Opvoedprikkels, mei 2017, p. 1 van 4

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opvoedprikkels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opvoedprikkels niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder andere ziekte en onfortuinlijke gezins- en familieomstandigheden, alsmede werkstakingen in het bedrijf van Opvoedprikkels of van derden vallen onder overmacht. Opvoedprikkels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opvoedprikkels zijn verbintenis had moeten nakomen.

artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk voor aanvang van de betreffende training, tenzij schriftelijk anders door Opvoedprikkels aangegeven.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Opvoedprikkels heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opvoedprikkels echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud & Intellectueel eigendom

1. Op door Opvoedprikkels geleverde materialen, trainingen en overige informatie berusten auteursrechten.

2. Opvoedprikkels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opvoedprikkels heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Door Opvoedprikkels geleverde materialen, trainingen en overige informatie, mogen niet worden doorverkocht, gepubliceerd, gekopieerd, publiekelijk worden gemaakt of anderszins vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke en persoonlijke schriftelijke toestemming van Opvoedprikkels.

4. Waar Opvoedprikkels gebruikt maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal van overige partijen, blijven deauteursrechten te allen tijde bij hen. Ook voor deze materialen geldt dat er geen gegevens (of gedeelten) mogen worden doorverkocht, gepubliceerd, gekopieerd, publiekelijk worden gemaakt en/of op enigerwijze vermenigvuldigd.

5. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opvoedprikkels en overige partijen veilig te stellen.

artikel 9 Garanties

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opvoedprikkels te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opvoedprikkels te worden gemeld.

2. Eventuele retourkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Opvoedprikkels aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opvoedprikkels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opvoedprikkels is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Opvoedprikkels aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opvoedprikkels beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Opvoedprikkels is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opvoedprikkels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opvoedprikkels toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Opvoedprikkels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, handelwijzen van deelnemers, pedagogisch medewerkers, gastouders, teams en/of leidinggevenden en/of trainers en/of begeleiders en/of overige uitvoerenden en/of deelnemers van producten, materialen, schriftelijke informatie, coaching en/of overige (trainings)diensten en/of materialen.

7. Opvoedprikkels aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van opdrachtgever of deelnemers.

8. Ieder (die gebruik maakt van de Opvoedprikkels materialen en/of geschreven teksten) is en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen (pedagogisch en/of coachend) handelen. Ieder die de materialen gebruikt om (beroeps)opvoeders en overige personen te coachen, is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en passende informatie aan deelnemers. Opvoedprikkels is nimmer aansprakelijk voor (pedagogisch) handelen van deelnemers, gebruikers, klanten, leidinggevenden, docenten, (beroeps)opvoeders etc.

9. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de pedagogische kennis en vaardigheden in huis te hebben die nodig is om de Opvoedprikkels materialen, methoden en spelmethodieken te gebruiken.

10. Train-de-trainers en speloverdrachten vereisen pedagogische kennis en ervaring op minimaal hbo-niveau. Het is aan de opdrachtgevers en deelnemers zelf om hieraan te voldoen alvorens de materialen, methodieken en spellen toe te passen.

11. Opdrachtgevers en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens waarop Opvoedprikkels hen kan bereiken, zoals postadres en mailadres.

artikel 11 Informatie via internet : (e-mail, forum, digitale leeromgeving etc.)

1. Opdrachtgever en deelnemers dienen de door Opvoedprikkels aangegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Indien opdrachtgever / deelnemer zich hier niet aan houdt, zijn eventuele negatieve consequenties voor rekening van opdrachtgever / deelnemer.

2. Opdrachtgever en deelnemers zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk voor wat zij berichten via internet. Net als via overige kanalen als e-mail, post, digitale leeromgeving e.d. kan Opvoedprikkels kan geen 100% veiligheid garanderen.

3. Opdrachtgever en deelnemers dienen het verspreiden van persoonlijke informatie van derden te voorkomen.

4. Opvoedprikkels gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie van opdrachtgevers en deelnemers.

6. Opvoedprikkels is niet aansprakelijk voor enige mogelijke verspreiding van (persoonlijke) informatie via internet door derden.

7. Opvoedprikkels kan niet garanderen dat de leeromgeving, fora en overige webdiensten te allen tijde beschikbaar zijn.

artikel 12 Klachten en Toepasselijk recht

1. Klachten over de inhoud van materialen en trainingen, levering, werkwijze of overige klachten dienen schriftelijk te worden gemeld bij Opvoedprikkels.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opvoedprikkels partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

3. De rechter in de vestigingsplaats van Opvoedprikkels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opvoedprikkels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn ondergebracht op de website www.opvoedprikkels.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opvoedprikkels.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

NB. op levering aan trainers, zzp-ers en overige personen, bedrijven of stichtingen die materialen van Opvoedprikkels willen verkopen of extern willen aanbieden, is een toevoegde overeenkomst van kracht naast deze Algemene Voorwaarden.

Informeer schriftelijk naar de voorwaarden via marleen.kerstens@opvoedprikkels.nl of Opvoedprikkels Bladelstraat 43, 6844 AG Arnhem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een afgeleide van de AV opgesteld door Kamer van Koophandel, levering Niet-Consumenten.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies ". Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen en het privacybeleid van Opvoedprikkels: Ook om gebruik te maken van de webdiensten van Opvoedprikkels, is toestemming voor cookies en andere privacy-gerelateerde zaken op internet nodig. Hierbij informeert Opvoedprikkels over dit beleid.  Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen Reacties Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Media Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. Contactformulieren & Cookies Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van andere websites Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Analytics Hoe lang we jouw data bewaren Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Met wie we je data delen Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Om de website en online leeromgeving toegankelijk te maken, maakt Opvoedprikkels gebruik van derde partijen die persoonlijke informatie kunnen ontvangen. Bovenstaande data kan ook worden verzameld door Divi https://www.elegantthemes.com en haar derde partijen, webhosting en e-maildiensten Strato https://www.strato.nl, Nieuwsbrieven systeem Laposta, Betaalservice Mollie wat o.a. iDeal betalingen mogelijk maakt, e-learning management systeem Easygenerator, deze diensten maken ook gebruik van derde partijen. Indien u reacties plaatst op deze website of wanneer u informatie deelt via de online omgeving, wees u zich er dan van bewust dat - ondanks dat Opvoedprikkels uw privacy zoveel mogelijk beschermt door informatie niet zonder uw toestemming zal delen - er ook overige partijen betrokken zijn. Wilt u geen online contact, dan kunt u reacties, opdrachten, vragen etc. ook altijd per post met Opvoedprikkels delen. Voor de online leeromgeving kunt u de opdrachten ook altijd zelf in een eigen notitieboek of tekstverwerker verwerken. Welke rechten je hebt over je data Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Contactinformatie Opvoedprikkels Marleen Kerstens Bladelstraat 43, Arnhem E-mail: info@opvoedprikkels.nl

Sluiten